לביצוע הפעולה יש לוודא צירוף המסמכים הבאים:
 
• תצלום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס (עבור ילדים עד גיל 18, ניתן לשלוח
   את תצלום הספח של ההורים).
• לגבי אדם המתגורר בנכס ואינו אזרח ישראלי יש להעביר בנוסף:
      o צילום דרכון ואישור שהייה כדין.
      o אחד מאלה לפי בחירתו: תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו, או ספח תעודת זהות של
         בעל ההיתר להעסקתו, המעיד כי בעל ההיתר להעסקתו מתגורר באותה יחידת דיור.
 
יש לדווח למיתב על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור.
מיתב תעדכן את השינוי המדווח ע"י הצרכן החל מחשבון המים שיופק לאחר שהדיווח נתקבל במיתב.
 
 
• לידיעתך - כל השדות הינם שדות חובה. 
פרטי מגיש הבקשה:

שם ומשפחה:
מספר ת.ז.:
מספר טלפון: -
טלפון נוסף: -
דואר אלקטרוני לאשור הבקשה:
פרטי הנכס (יחידת הדיור):
מספר חשבון חוזה: 
רחוב:
מספר בית / דירה:
קומה:

עיר:
צירוף מסמכים נדרשים:
תצלום ספח תעודת זהות של כל המתגוררים בנכס:
הסכם שכירות / מכירה:
אחר:
הצהרה:
מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע בנכס:
הערות:
הנני מאשר קבלת פניות בטלפון / אימייל ומצהיר בזאת כי הפרטים שמופיעים מעלה הינם נבונים וכי חוסר אמיתות בדבר הפרטים שלעיל מהווה הפרה יסודית של האמון שנותן תאגיד המים לצרכניו.
 לצפייה בטופס והדפסתו - אנא לחצו כאן